Vize, strategie, poslání a hodnoty

Vize

 • Staneme se v rámci světového trhu špičkovou společností v poskytování spolehlivých a kvalitních technických řešení, služeb a dodávek zařízení pro vodní elektrárny v segmentu středních instalovaných výkonů.
 • Rovněž budeme nabízet řešení a zařízení pro výrobu elektrické energie z jiných obnovitelných zdrojů.


Strategie

Klíčové prvky naší strategie:

 • Zakládání nových společností na hlavních trzích a získávání menších perspektivních  lokálních firem

 • Rozvíjení produktů a služeb jejich modernizací a zaváděním nových výrobních postupů, technologií, materiálů a konstrukčních řešení

 • Úzká spolupráce s výzkumnými ústavy a vysokými školami

 • Vytváření pozitivního a produktivního pracovního prostředí, které má příznivý vliv jak na motivaci zaměstnanců, tak na získávání nového  vysoce kvalifikovaného personálu

 • Cílově orientovaná a flexibilní organizace

 

Poslání

 • Poskytovat lidem elektrickou energii získanou využitím  technologie šetrné k životnímu prostředí

 • Dodávat spolehlivá technická řešení, zařízení a komplexní služby respektem k principům  trvale udržitelného rozvoje a s ohledem na potřeby a požadavky zákazníků

 • Vytvářet příležitosti a příznivé prostředí pro rozvoj potenciálu zaměstnanců 

 • Zajistit vysokou návratnost kapitálu investovaného vlastníky

 • Propagovat hodnoty, které garantují trvale udržitelný rozvoj


Hodnoty

Priority naší firemní kultury, na nichž se zakládá naše činnost :

 • Úzká a vzájemně prospěšná spolupráce se zákazníkem a uspokojování jeho potřeb -  základní principy pro řízení našich činností

 • Trvalá podpora  inovacím a podnikatelským aktivitám v souladu s rozvojem průmyslu a procesem globalizace

 • Integrita založená na dobrých a čestných úmyslech, spolehlivosti, dodržování dohod, vysoké kvalitě zařízení a služeb, dodržování zásad obchodní etiky a odpovědného chování zaměstnanců

 • Dobré obchodní vztahy se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a vlastníky

 • Aktivní přístup zaměstnanců k vytváření přátelského a podnětného pracovního prostředí

 • Individuální odpovědnost za osobní růst a profesní rozvoj     

 


tisknout